เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
กำหนดวันและเวลาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)  ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ E/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  และได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วเทศบาลตำบลบ้านดู่  จึงกำหนดวันและเวลาในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดดังต่อไปนี้      

กำหนดอบรมผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  และรับเลขประจำตัว  (User ID )  และรหัสผ่าน  (Password)  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐  และกำหนดการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   กำหนดวันจัดการประมูลในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้ .-

 โครงการที่ ๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ซอย ๑  ตำบลบ้านดู่                      ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ ๑,๓๗๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)     

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

บจก.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง

๓๐ พ.ค. ๖๐

 ไม่ยื่นซอง

-

บจก.ธัญวลัยฐนกร         

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง  

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.เพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น         

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

                              

ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  ๔ ราย 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. -๑๔.๐๐ น.

                   สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ,๔๔๒,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   . ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

โครงการที่ ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕ ซอย ๑ ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  ๑,๐๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

บจก.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง

๓๐ พ.ค. ๖๐

 ไม่ยื่นซอง

-

บจก.ธัญวลัยฐนกร         

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง   

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.เพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น         

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ธนวัฒนพัฒนกิจ

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  ๕ ราย 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล   ระหว่างเวลา  ๑๔.๐๕ น. -๑๔.๓๕ น.

                   สถานที่จัดประมูล   ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔.ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน   ,๖๓๖,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา  ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า  (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย           ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว               

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

โครงการที่ ๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๘    ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้ ๑,๓๗๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

บจก.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง

๓๐ พ.ค. ๖๐

 ไม่ยื่นซอง

-

บจก.ธัญวลัยฐนกร         

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง  

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.เพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น         

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

 ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  4 ราย 

1.      กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา  ๑๔.๔๐ น. -๑๕.๑๐ น.

                   สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)  

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๓๗๘,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   . ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว       

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

โครงการที่ ๔. โครงการก่อสร้างศาลาสุสานและปรับปรุงอาคารศาลาเดิม  หมู่ที่ ๑ ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  1,075,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

บจก.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง

๓๐ พ.ค. ๖๐

 ไม่ยื่นซอง

-

บจก.ธัญวลัยฐนกร         

๓๐ พ.ค. ๖๐

ไม่ยื่นซอง

-

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง  

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.เพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น         

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

 

ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  3 ราย 

๑. กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๕.๑๕ น. -๑๕.๔๕ น.

                   สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ,๐๗๕,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   . ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๕  ราคากลางที่จัดจ้างครั้งนี้  764,000.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 
ลำดับ

รายการพิจารณา/
ชื่อผู้ยื่นเอกสาร

รายละเอียด

วันที่ขอรับ/ซื้อ
เอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร
 

ผลการพิจารณา

บจก.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง

๓๐ พ.ค. ๖๐

 ไม่ยื่นซอง

-

บจก.ธัญวลัยฐนกร        

๓๐ พ.ค. ๖๐

ไม่ยื่นซอง

-

หจก.หนองบัวแดงก่อสร้าง  

๓๐ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.เพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น         

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

๑ มิ.ย. ๖๐

๙ มิ.ย. ๖๐

ผ่าน

ผลปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติ   จำนวน  3 ราย 

1.    กำหนดเวลาจัดประมูล ระหว่างเวลา ๑๕.๕๐ น.-๑๖.๒๐ น.

                   สถานที่จัดประมูล ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเคาะประมูลที่ใดก็ได้

                   วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด (Sealed Bid Auction)

                   ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เป็นเงิน  ๗๖๔,๐๐๐.-บาท

. ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐ นาที  ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕  นาที  ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)   

                   . ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงไว้ด้วยแล้ว         

                   . ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

๘. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN   แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   ,๐๐๐.-บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคา ครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว

. รูปแบบการเสนอราคา เป็นการเสนอราคาแบบราคารวม

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ วันที่  14  เดือน  มิถุนายน  พ..๒๕๖๐

 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 15:46:15 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 160 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ ๕ (ประกวดราคาครั้งที่ ๒)
( ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ ๕
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒ (ประกวดราคาครั้งที่ ๒)
( ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2019 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนน หมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๒
( ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 2019 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทาง หลังวัดป่าดอยพระบาท หมู่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 2019 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft