เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
OIT องค์กร
ITA
งานพัฒนาชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ KM
เทศบัญญัติ
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานสาธารณะสุข
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การเงิน-การคลัง

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน  258 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ  ดังมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1.กำหนดวันเวลาและสถานที่ขายทอดตลาด     

                             1.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดจะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด การสู้ราคาโดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดที่เทศบาลตำบลบ้านดู่แต่งตั้งขึ้น ในวันเวลาที่กำหนด และต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นๆ

                             1.2ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องมาแสดงตนและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ในการเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 13 มกราคม 2563  โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการยื่นเอกสารลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 10.30 น. และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการขายทอดตลาดในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

                   2. โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์รายละเอียดในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

                             2.1  การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ให้สิทธิ์ประชาชนโดยทั่วไปที่มีสัญชาติไทยเข้าสู้ราคา

                             2.2  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

                                       2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

                                      2.2.2 สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้นำสำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

                                      2.2.3 กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง จำนวน 1 ชุด

                                      2.2.4 หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

                   3. การพิจารณาและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด

3.1        การขายทอดตลาดครั้งนี้  เทศบาลตำบลบ้านดู่จะขายทอดตลาดทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับทางราชการมากที่สุดแต่กรณีที่เห็นว่าไม่สมควรเทศบาลตำบลบ้านดู่จะยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท

                               3.2   กรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ก็ดี หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

3.3   คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับทางราชการมากที่สุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนดไว้

3.4        ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อและถือว่าผู้ชนะการประมูลทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียดครบถ้วน เทศบาลตำบลบ้านดู่จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่นำออกประมูลขายในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.5        ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่กว่าต่ำร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลสู้ราคาได้และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของเทศบาลตำบลบ้านดู่ กรณีผู้ประมูลได้ไม่ดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะริบเงินมัดจำและของที่ประมูลได้พร้อมกับจะจัดให้มีการประมูลใหม่ กรณีที่เป็นพัสดุที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์เป็นต้น จะต้องนำพัสดุนั้นไปโอนสิทธิ์ ทันที หรืออย่างช้าภายใน 5 วัน ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์พัสดุ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

3.6        การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนามเทศบาลตำบลบ้านดู่ ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

3.7        ในกรณีที่ผู้ประมูลได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3.5 คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะนำสิ่งของดังกล่าวทำการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไป หากราคาสูงสุดที่มีผู้ประมูลได้ในการประมูลครั้งใหม่ได้จำนวนเงินน้อยกว่าหรือไม่คุ้มกับราคาขายขายทอดตลาดเดิม ผู้ประมูลได้ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาตามข้อ 3.5 จะต้องรับผิดชอบชดใช้จำนวนเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบ

3.8        ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากบริเวณที่เก็บของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้วโดยผู้ประมูลจะต้องดำเนินการลบเครื่องหมายตรา หรือสัญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนำพัสดุออกไปหากล่วงเลยเวลาดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

3.9        การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดู่ ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นอาจเกิดจากการจ่ายทรัพย์สินดังกล่าว

3.10   ประกาศฉบับนี้เทศบาลตำบลบ้านดู่ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.11   ในกรณีที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกประกาศขายทอดตลาดพัสดุไปเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านดู่ ไม่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะถือเป็นเหตุนำมาร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ไม่ได้ทั้งสิ้น

                         4.      ข้อกำหนดการประมูลราคา

4.1        ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้เสนอราคาที่จะขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ควรต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ และขานราคาตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกราย ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้โดยจะประกาศราคาและหมายเลขของผู้ประมูลราคารายล่าสุด เมื่อไม่มีผู้ประมูลราคาอีก กรรมการจะเคาะไม้ เพื่อแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลสูงสุดไม่เพียงพอ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และเทศบาลตำบลบ้านดู่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้น ๆ ซึ่งกรณีนี้ เช่นนี้ ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น

4.2   ผู้ประมูลได้ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด

4.3   การนำพัสดุที่ประมูลได้ ออกจากเทศบาลตำบลบ้านดู่ ผู้ประมูลราคาสูงสุดที่ประมูลได้ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในการโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ในพัสดุที่ประมูลได้ เองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

4.4   ผู้มีความประสงค์จะเข้าประมูลทุกราย ต้องลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ตามข้อ 2.2 ผู้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา จะได้หมายเลขประจำตัวตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ และหากผู้เข้าประมูลราคาประสงค์จะเข้าประมูลราคาในนามของบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลให้แสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง ในวันที่ขายทอดตลาด หากมิได้แสดงหนังสืออบอำนาจ จะถือว่าผู้เข้าสู้ราคานั้นกระทำในนามของตนเอง และผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจะได้รับสิทธิเข้าสู้ราคา

5.      กำหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด

5.1 กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น – 12.00 น. โดยให้ไปพร้อมเพรียงกัน  ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำไปดูครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะขายทอดตลาดต่อไป

5.2 หากผู้ประสงค์จะประมูลราคารายใดไม่มาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะประมูลรายนั้นรับทราบถึงสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาดนั้นดีแล้ว  เทศบาลตำบลบ้านดู่จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหารในทรัพย์สินที่นำออกมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ระหว่างวันที่ 6 - 10  มกราคม 2563 หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.bandu.go.th หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-703653 ต่อ 126  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศวันที่  6 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2020 เวลา 08:52:00 โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดอ่านทั้งหมด 199 ครั้ง

!!ข่าวสารอัพเดทล่าสุด..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ (ประกาศครั้งที่ ๒)
( ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2020 )

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗
( ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2020 )

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓
( ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓
( ประกาศเมื่อ : 16 มิถุนายน 2020 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๕
( ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2020 )
ดูข่าวทั้งหมด
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft