เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านดู่


วิสัยทัศน์
คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

นโยบาย
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตำบลน่าอยู่
4. ส่งเสริมสาธารณสุขและกีฬา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมสวัสดิการ พิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาล
6. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ให้ยั่งยืน
7. พัฒนาตลาดบ้านดู่ให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นความสะอาด สะดวกและปลอดภัย
8. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2009-2016 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft