เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางช่องทางวิ่งและปั่นจักรยานรอบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:08:43 น. เปิดอ่าน 126 ครั้ง

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ และหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจะซื้อจะจ้างที่มีวงเงิน 500,000.-บาทขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง นั้น 

                   เทศบาลตำบลบ้านดู่  จึงประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางช่องทางวิ่งและปั่นจักรยานรอบสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่  ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง  เป็นเงิน ๔,๓๙๖,๔๒๓.๗๕ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศราคากลางอื่น ๆ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ หลังเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๖

โดย กองคลัง
เมื่อ 09/11/2566 | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย กองคลัง
เมื่อ 19/10/2566 | อ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

โดย กองคลัง
เมื่อ 17/10/2566 | อ่าน 24 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายต่อจากบ้านนายปรีชา ทาผัด ถึงหอศิลป์ หมู่ที่ ๑

โดย กองคลัง
เมื่อ 04/10/2566 | อ่าน 30 ครั้ง

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชื่อมถนนลาดยางเดิมถึงหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่

โดย กองคลัง
เมื่อ 28/09/2566 | อ่าน 31 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น