เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

ผลการดำเนินงาน

- งบแสดงฐานะการเงิน

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2559- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2561- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2563- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลบ้านดู่ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 (สตง.ตรวจสอบแล้ว)- การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไข)- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565- งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 / เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ( ต.ค. 65 - มี.ค. 65)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 )- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2566- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2566- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2566
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น