เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวบุญญาพร นาคนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายด่วน 0818897996

นายคมกฤษ คงมั่น

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวอารียา วิชาเถิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐนาฏลดา ปิ่นแจ้ง

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณย์กุล

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิโรจน์ แก้วปัน

นักพัฒนาชุมชน

นางเปรมใจ อินทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางเกษธินี กันแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกิติยา ก้อนใจ

นักทรัพยากรบุคคล

นางศศิอัญญ์ วรัตถ์ธวัชรดล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุภาภรณ์ ทองเพ็ญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนงคราญ กรีรัตยากร

เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ่ายนิติกร)

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปณัย เมฆใส

นักประชาสัมพันธ์

นายณัฐพร รัตนเอกวาที

นักจัดงานเทศกิจ

นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางเกศรินทร์ ศรีรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนริศรา อุ่นเรือน

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

เจ้าพนักงานธุรการ

ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย

เจ้าพนักงานทะเบียน

นายภราดร ใจประการ

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวัชรินทร์ บั้งเงิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกวิสรา ยวงมณี

เจ้าพนักงานทะบียน

นางสาวเมชญาพร คำจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ่ายป้องกันฯ)

นางสาวนิราภร สายบัว

นิติกร

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการเกษตร

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น