เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายพัฒน์พงษ์ ปาละมี

นักวิชาการศึกษา

นายจิรมิตร พวกเมืองพล

นักวิชาการวัฒนธรรม

นางรัชฎาวรรณ ปลูกเพาะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกัญญาวีร์ ไชยประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานพ ถมยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

นางวันเพ็ญ เตชะตน

ครู (ค.ศ.2) โรงเรียนเทศบาล

นางสายหยุด มานะกิจ

ครู (ค.ศ.2) โรงเรียนเทศบาล

นางอังสนา พรพิกุล

ครู (ค.ศ.2) โรงเรียนเทศบาล

นางกัญฐนา อินทรักษ์

ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนเทศบาล

นางสาวผกาภรณ์ คำแสน

ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนเทศบาล

นางพีมสิปาง ธุวะคำ

ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนเทศบาล

นางสาวปาริชาติ กุมมาลือ

ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนเทศบาล

นางรัตนา อูปเฮียง

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว

นางสาวเบญจวรรณ กันทะนันท์

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว

นางนัฐชภัทร์ สมศักดิ์

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง

นางสาวอนุกูล นิธิเสาวพันธ์

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง

นางถนอมจิต ดวงสนิท

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง

นางพัชรินทร์ แหลมจัด

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำตก

นางสุจิตตรา ก้างออนตา

ครู (ค.ศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระบาท

นางสาวทิวาพร นิลคล้าย

ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

นางโสภา ชัยประการ

ผู้ดูแลเด็ก

นางเบ็ญจมาศ ธิขาว

ผู้ดูแลเด็ก

นายวันชัย ดอนลาว

ผู้ช่วยสันทนาการ

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น