เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 382 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

-----------------------------------------------------------------------------

 

     เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “http://www.bandu.go.th/” ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านดู่เช่น แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “http://www.bandu.go.th/” ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

 

  1. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลาเว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไปโดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

 

  1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

  1. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะมิให้มีการเปิดเผยหรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

 

  1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบเทศบาลตำบลบ้านดู่ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเทศบาลตำบลบ้านดู่ กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

 

  1. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

 

  1. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “http://www.bandu.go.th/” ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

 

  1. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญ และรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดู่

 

  1. การติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านดู่

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านดู่
ได้ที่ เว็บไซต์ “http://www.bandu.go.th/” หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์/โทรสาร 053 – 703653

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น