เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองคลัง

ข้อมูลบุคลากร

นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวราภรณ์ อิ่นคำฟู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางวันทนา สินธุยะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางนฤมล เนาว์ชมภู

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นายจักรวัฒน์ ติดรักษ์

นักวิชาการคลัง

นางกนกศรี ศิริคำปา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวชุติมา เขียวกาศ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุนีย์ ยอดสุวรรณ์

นักวิชาการคลัง

นางสาวพีระพรรณ ดอนลาว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตำแหน่งว่าง

นายช่างสำรวจ

นางสาวขวัญหทัย ชัยเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไชยภัทร นวลขาว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธีรเดช เอี่ยมสำองค์

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสิริปรียา ชิณบุตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งนภา ใจจุมปา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรกนก เลิศอารีกร

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน

นางสาวปราณี กันทะเตียน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวหิรัญยา แก้วมณี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาธิตา พุ่มพวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางมยุรา จันทะการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น