เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:30:11 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. และ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดการสิ่
เมื่อ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:22:01 น. | อ่าน 26 ครั้ง
การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
เมื่อ 11 เมษายน 2567 เวลา 14:35:17 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
เมื่อ 09 เมษายน 2567 เวลา 10:08:59 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คู่มือขั้นตอนการ ขอรับบริการ ผ่าน ระบบ E-Service
เมื่อ 04 เมษายน 2567 เวลา 11:48:11 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
เมื่อ 03 เมษายน 2567 เวลา 15:19:30 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 02 เมษายน 2567 เวลา 10:50:31 น. | อ่าน 226 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
เมื่อ 02 เมษายน 2567 เวลา 10:37:43 น. | อ่าน 266 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม Traffy Fondue แพลตฟอร์มสำหรับรับแจ้งและติดตามปัญหา เข้าใช้งานง่ายๆแค่แอดไลน์ @TraffyFondue หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อแจ้งปัญหากับเทศบาลตำบลบ้านดู่ได้โดย
เมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา 16:17:51 น. | อ่าน 24 ครั้ง
งานเทศกิจ เทศบาลตำบลบ้านดู่ สนับสนุนเจ้าที่ดำเนินการจัดทำทางข้ามทางม้าลาย
เมื่อ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15:42:09 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:52:10 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2567
เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:49:08 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสังเกตธนบัตรให้แก่ประชาชน
เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:39:37 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 11:59:34 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
เมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 11:02:28 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16:42:24 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ศรีตรังเพื่อชาวสวน
เมื่อ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09:05:12 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจและขึ้นทะเบียน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
เมื่อ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10:00:47 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16:44:01 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567
เมื่อ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14:02:01 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดทำหรือการปรับปรุงทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว
เมื่อ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09:21:17 น. | อ่าน 46 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชา อุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2567
เมื่อ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09:58:03 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2567 เวลา 15:31:51 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมือการแต่งกายของจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 มีนาคม 2567 เวลา 11:16:57 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 ประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 มีนาคม 2567 เวลา 09:50:00 น. | อ่าน 67 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เมื่อ 06 มีนาคม 2567 เวลา 09:32:49 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เมื่อ 04 มีนาคม 2567 เวลา 15:12:20 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เมื่อ 01 มีนาคม 2567 เวลา 09:04:36 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการและแนวการเฝ้าระวัง การป้องกันและการบริารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:13:08 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:42:27 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:38:02 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:34:51 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:16:00 น. | อ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดห้วงห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด"76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:59:43 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:59:00 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและของดีพื้นที่ตำบลดอยฮาง
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:57:41 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567
เมื่อ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:36:29 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ุ JN.1
เมื่อ 30 มกราคม 2567 เวลา 09:46:08 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงาน)
เมื่อ 26 มกราคม 2567 เวลา 23:08:35 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
เมื่อ 26 มกราคม 2567 เวลา 23:00:34 น. | อ่าน 50 ครั้ง
การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-PAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เมื่อ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:35:05 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา 11:35:10 น. | อ่าน 50 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสุขาภิบาล
เมื่อ 23 มกราคม 2567 เวลา 14:49:09 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poilcy)
เมื่อ 19 มกราคม 2567 เวลา 14:52:54 น. | อ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนโครงการ SDN FUTSAL NOL CUP 2024 inspired by thai PBS ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:19:26 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 14:00:21 น. | อ่าน 30 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2567
เมื่อ 18 มกราคม 2567 เวลา 11:22:25 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของหรือผู้ใจบุญ
เมื่อ 17 มกราคม 2567 เวลา 15:37:56 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:46:05 น. | อ่าน 119 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 และ ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อ 04 มกราคม 2567 เวลา 10:42:50 น. | อ่าน 52 ครั้ง
กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒)
เมื่อ 03 มกราคม 2567 เวลา 10:41:03 น. | อ่าน 115 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการโฆษณาปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อ 02 มกราคม 2567 เวลา 14:27:22 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11:23:15 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าศูนย์โอทอปน้ำพุร้อนโป่งพระบาท
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10:51:08 น. | อ่าน 61 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.2567-2570
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30:11 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่
เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09:27:11 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023
เมื่อ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:22:08 น. | อ่าน 50 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประเภทและอัตราการเก็บค่าขยะ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 66- มีนาคม 67
เมื่อ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09:39:50 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน
เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11:15:56 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 16:25:30 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:47:34 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:27:20 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023
เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14:02:45 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ชมนิทรรศการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Chiang Rai 2023
เมื่อ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 11:23:27 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านดู่ ฉบับที่ 24 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2566
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15:38:29 น. | อ่าน 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 15:21:53 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 11:56:18 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาในราคาพอเพียงสู่ชุมชน-หมู่บ้าน
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:19:16 น. | อ่าน 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2566
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:14:36 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 และ บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2567
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:45:04 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจุดประทีปบ้านล้านดวง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:32:07 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:19:09 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ก่อนห้วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:46:59 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:06:29 น. | อ่าน 39 ครั้ง
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:56:46 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:24:58 น. | อ่าน 33 ครั้ง
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิลปกรรม
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:19:24 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ยกเลิกประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ และประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:51:57 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดินฯ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:06:01 น. | อ่าน 36 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:05:51 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญวิ่งการกุศล ดอยอินทรีย์เทรล 2023 ครั้งที่ 1
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:51:56 น. | อ่าน 31 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:28:41 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:28:59 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:16:51 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในอิสราเอล
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:23:48 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ม กปท.7 ,8 ,10 แบบจัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:43:27 น. | อ่าน 726 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:48:30 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยในอิสราเอล
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:59:45 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อเตือนภัยมิจฉาชีพ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:52:27 น. | อ่าน 57 ครั้ง
สวมใสอุปกรณ์นิรภัยขับขี่ใกล้ไกลปลอดภัยทุกการเดินทาง
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:59:03 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 29 ต.ค. 66 นี้ เป็นวันออกพรรษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 16:50:47 น. | อ่าน 170 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/ 2566
เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:07:57 น. | อ่าน 64 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2567
เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10:52:46 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11:22:24 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00:05 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566
เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30:56 น. | อ่าน 60 ครั้ง
เปิดโลก พบกับงานศิลปะและศิลปินระดับโลก งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13:24:44 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ
เมื่อ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 10:45:16 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการ และโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot)
เมื่อ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 14:24:04 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเชียงราย Thailand Biennale , Chiang Rai 2023
เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 13:58:30 น. | อ่าน 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566
เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 08:54:12 น. | อ่าน 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 14:07:52 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ตรวจเฝ้าระวังน้ำปะปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:20:34 น. | อ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:01:15 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567
เมื่อ 27 กันยายน 2566 เวลา 08:43:43 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ออกตรวจประเมินร้านขายของชำ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 22 กันยายน 2566 เวลา 16:12:15 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 20 กันยายน 2566 เวลา 08:34:07 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:15:40 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
เมื่อ 19 กันยายน 2566 เวลา 10:13:22 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 16:17:32 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 16:05:47 น. | อ่าน 55 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:51:09 น. | อ่าน 62 ครั้ง
UPCYCLING ต่างจาก RECYCLE อย่างไร?
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:48:47 น. | อ่าน 65 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร
เมื่อ 15 กันยายน 2566 เวลา 15:47:59 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น Biz Poral และทางรัฐ
เมื่อ 14 กันยายน 2566 เวลา 14:23:23 น. | อ่าน 68 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีการเลี้ยงสุนัขและแมว เทศบาลตำบลบ้านดู่จะดำเนินการลงสำรวจสุนัขและแมว เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่
เมื่อ 08 กันยายน 2566 เวลา 13:12:37 น. | อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เริ่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 07 กันยายน 2566 เวลา 14:05:58 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2566
เมื่อ 06 กันยายน 2566 เวลา 16:30:10 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566
เมื่อ 05 กันยายน 2566 เวลา 09:08:26 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566
เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:43 น. | อ่าน 67 ครั้ง
การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:18:27 น. | อ่าน 96 ครั้ง
วิธีการแยกชิ้นส่วนโทรทัศน์
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:58 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การจัดการขยะอาหารในสำนักงาน
เมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:18 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 21:41:43 น. | อ่าน 496 ครั้ง
Food waste ขยะอาหาร
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:44:22 น. | อ่าน 65 ครั้ง
รูปแบบการจัดการขยะด้วยวิธีง่ายๆ
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:44:03 น. | อ่าน 68 ครั้ง
การคัดแยกขยะในสำนักงาน
เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 15:43:30 น. | อ่าน 73 ครั้ง
กรมการปกครอง แจ้งเตือน ประเด็น: SMS หลอกลวง แอปพลิเคชันไทยดี ThaID และยืนยันตัวตน ห้ามกด Link ดังกล่าวเด็ดขาด!
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:35:20 น. | อ่าน 157 ครั้ง
การศึกษาองค์ประกอบของขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง(อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย)
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:23:38 น. | อ่าน 64 ครั้ง
ขยะมูลฝอยกับการลด การคัดแยก การนำกลับไปใช้ประโยชน์
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:22:47 น. | อ่าน 53 ครั้ง
การคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:17:28 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:16:04 น. | อ่าน 55 ครั้ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการศึกษา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15:53:47 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การรับสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13:24:07 น. | อ่าน 129 ครั้ง
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00:46 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566
เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 15:39:30 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566
เมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 15:54:07 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:44 น. | อ่าน 524 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่เรื่อง การสรรหาที่ดินเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:24:50 น. | อ่าน 173 ครั้ง
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:11:12 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:15:28 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:04:28 น. | อ่าน 118 ครั้ง
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBooK) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:13:39 น. | อ่าน 74 ครั้ง
การปรับสมดุลสภาพของน้ำด้วย EM ball
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:49:04 น. | อ่าน 91 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝนในสถานศึกษา
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:33:11 น. | อ่าน 84 ครั้ง
การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมด้วยถังดักไขมัน
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 22:31:31 น. | อ่าน 88 ครั้ง
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:28:09 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 และ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14:13:54 น. | อ่าน 720 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:11:53 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:31:47 น. | อ่าน 72 ครั้ง
รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 16:36:17 น. | อ่าน 196 ครั้ง
เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติกเพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 11:06:52 น. | อ่าน 1183 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ขอประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10:55:52 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09:56:35 น. | อ่าน 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08:38:03 น. | อ่าน 1543 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุข เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30:12 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านดู่ กิจกรรมขยะแลกน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยการนำขวดพลาสติก 10 ขวด แลกน้ำหมักชีวภาพ 1 ขวด ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านด
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15:27:54 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:40:49 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14:19:50 น. | อ่าน 93 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:38:32 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฎิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14:28:52 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11:18:15 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:27:23 น. | อ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12:11:56 น. | อ่าน 84 ครั้ง
เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day)​ โดยขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกำจัดยุงลาย โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:05:13 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15:22:35 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้งานวันออมแห่งชาติ และโครงการประกวดแต่งเพลง ออมกับ กอช.
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13:45:27 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
เมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11:48:26 น. | อ่าน 69 ครั้ง
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)
เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00:54 น. | อ่าน 120 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566
เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08:51:02 น. | อ่าน 70 ครั้ง
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาน้ำอุปโภค น้ำบริโภค เทศบาลตำบลบ้านดู่ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48:36 น. | อ่าน 126 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ซึ่งจะมีการออกดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่เวลา 03.00 – 11.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 15:32:15 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 14:42:30 น. | อ่าน 98 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เวลา 11:15:45 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 11:11:41 น. | อ่าน 107 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:23:00 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ใบสมัคร การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:03:04 น. | อ่าน 760 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเลือกรับประทานเห็ดที่ไม่มีพิษ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:54:06 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่อาจเกิดในช่วงฤดูฝน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:40:05 น. | อ่าน 154 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ 10 เมนูอาหารที่เสี่ยงกับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:27:53 น. | อ่าน 119 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:35:52 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:32:33 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:12:24 น. | อ่าน 81 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:42:38 น. | อ่าน 3830 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:40:01 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:23:11 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:10:31 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:13:47 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ "งดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566"
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:44:33 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:38:47 น. | อ่าน 64 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:40:21 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:28:53 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:32:20 น. | อ่าน 70 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:58:40 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:06:04 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 04 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:11:52 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:50:19 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:43:13 น. | อ่าน 63 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้และพัมนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:07:47 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 27 เมษายน 2566 เวลา 15:49:28 น. | อ่าน 174 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2566
เมื่อ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:18:07 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ 6 อาการเตือนภาวะคลอดก่อนกำหนดที่คุณแม่ควรรู้
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 16:34:59 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 15:41:24 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:53:42 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:29:26 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:32:37 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 13 เมษายน 2566 เวลา 09:45:59 น. | อ่าน 135 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
เมื่อ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:10:33 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
เมื่อ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:16:02 น. | อ่าน 79 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้)
เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 15:24:21 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
เมื่อ 07 เมษายน 2566 เวลา 19:40:22 น. | อ่าน 155 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 09:35:05 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 08:53:39 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ประจำปีพ.ศ 2566
เมื่อ 05 เมษายน 2566 เวลา 10:33:12 น. | อ่าน 131 ครั้ง
5.การจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีกด้วยวิธีการกำจัดกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำ
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:25:07 น. | อ่าน 67 ครั้ง
การตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:24:13 น. | อ่าน 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:36:22 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:28:18 น. | อ่าน 121 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:07:02 น. | อ่าน 77 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราขบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 13:33:41 น. | อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 09:49:57 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุญาตโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 16:07:47 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:02:01 น. | อ่าน 139 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13:57:17 น. | อ่าน 104 ครั้ง
"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
เมื่อ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:14 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:31:26 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:51:46 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:22 น. | อ่าน 96 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14:48:28 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14:42:34 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12:11:55 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:51:01 น. | อ่าน 214 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:25:31 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10:33:33 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:15:47 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:14:33 น. | อ่าน 84 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:26:32 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:10:59 น. | อ่าน 127 ครั้ง
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14:20:55 น. | อ่าน 109 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:41:15 น. | อ่าน 99 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. | อ่าน 92 ครั้ง
ตารางการจัดเก็บขยะ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:42 น. | อ่าน 87 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ 280/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เขต 1 และเขต 2
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:14:26 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:35 น. | อ่าน 113 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชีวิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:21:23 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการ พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:07:16 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:49:23 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:47:15 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:34:29 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 16:36:46 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อ 01 มีนาคม 2566 เวลา 14:09:55 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:36:29 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38:06 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครพนักงานภาคสนามปฏิบัติงานรายวันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯสนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:25:02 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16:28 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งโครงการก่อสร้างถนน
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:07:18 น. | อ่าน 111 ครั้ง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45:58 น. | อ่าน 251 ครั้ง
รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการระงับเหตุไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:40:34 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ปชะชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:51 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56:55 น. | อ่าน 117 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21:33:22 น. | อ่าน 100 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:32:12 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:23:43 น. | อ่าน 113 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:26:35 น. | อ่าน 135 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53:48 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:39:01 น. | อ่าน 71 ครั้ง
การจัดการขยะ จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:15:13 น. | อ่าน 81 ครั้ง
การห้ามเผาในที่โล่ง ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้งและแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:09:13 น. | อ่าน 100 ครั้ง
การใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:05:33 น. | อ่าน 82 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟป่าสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:35 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามการเผาที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:21:14 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2) และ พนักงานเก็บขยะ จำนวนหลายอัตรา
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:48:53 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:51:13 น. | อ่าน 124 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:28:24 น. | อ่าน 152 ครั้ง
การเก็บขยะอันตรายของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:28 น. | อ่าน 306 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เมื่อ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:26:56 น. | อ่าน 98 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญุ่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:29:12 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบแระมาณ2566
เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:48:28 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 13:06:50 น. | อ่าน 114 ครั้ง
แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 การบริหารพัสดุ และกิจกรรมที่ 2 การเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:04:56 น. | อ่าน 220 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:32:13 น. | อ่าน 70 ครั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุในสังกัด จำนวน ๑ - ๒ ท่านเข้าประชุมรับฟังรายละเอียดขอบเขตในการตรวจสอบใน
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 12:10:31 น. | อ่าน 182 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชุมเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การบริหารพัสดุ และกิจกรรมที่ 2 การเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:11:33 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 10:41:21 น. | อ่าน 62 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
เมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 16:46:49 น. | อ่าน 109 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 13:16:24 น. | อ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน..ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 20 มกราคม 2566 เวลา 10:22:25 น. | อ่าน 65 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 19 มกราคม 2566 เวลา 10:56:23 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดพื่นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำราวจที่ดิน
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:06:02 น. | อ่าน 106 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:09:29 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
เมื่อ 16 มกราคม 2566 เวลา 15:43:26 น. | อ่าน 174 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ลานจอดรถหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เวลา 8.00 น.
เมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 13:48:32 น. | อ่าน 87 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 09:52:32 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อ 05 มกราคม 2566 เวลา 11:43:33 น. | อ่าน 128 ครั้ง
แนวทางการเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 05 มกราคม 2566 เวลา 10:48:55 น. | อ่าน 180 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565
เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:55 น. | อ่าน 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:58:09 น. | อ่าน 86 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดเชียงราย 2566-2569
เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13:14:49 น. | อ่าน 186 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31:10 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19:14 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:47:54 น. | อ่าน 111 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:44:58 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566
เมื่อ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 15:17:17 น. | อ่าน 79 ครั้ง
บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:28:27 น. | อ่าน 128 ครั้ง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:25:40 น. | อ่าน 142 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:54 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:11 น. | อ่าน 81 ครั้ง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:04 น. | อ่าน 107 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:27:49 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:41 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:17:45 น. | อ่าน 87 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14:45:37 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 9.00-12.00น.
เมื่อ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:10:46 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 04:23:56 น. | อ่าน 994 ครั้ง
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:44:28 น. | อ่าน 112 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 16:25:34 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เมื่อ 29 กันยายน 2565 เวลา 16:30:27 น. | อ่าน 202 ครั้ง
แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:48:10 น. | อ่าน 267 ครั้ง
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:46:02 น. | อ่าน 198 ครั้ง
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:56:03 น. | อ่าน 129 ครั้ง
รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 21 กันยายน 2565 เวลา 11:38:50 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:20:54 น. | อ่าน 133 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:33:18 น. | อ่าน 139 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน กรณีว่าจ้างปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 13 กันยายน 2565 เวลา 10:03:44 น. | อ่าน 214 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
เมื่อ 12 กันยายน 2565 เวลา 16:43:26 น. | อ่าน 153 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา 15:32:21 น. | อ่าน 399 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09:07:14 น. | อ่าน 189 ครั้ง
ฐานข้อมูลใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท 2
เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 121 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15:31:16 น. | อ่าน 157 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04:52 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51:38 น. | อ่าน 153 ครั้ง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 214 ครั้ง
สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:19 น. | อ่าน 186 ครั้ง
เชิญชวนทุกท่านร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อโลกที่น่าอยู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:04:22 น. | อ่าน 91 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน
เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:17 น. | อ่าน 168 ครั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53:08 น. | อ่าน 162 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:20:19 น. | อ่าน 219 ครั้ง
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:36:25 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2565 # กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 11:46:21 น. | อ่าน 206 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2565
เมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 11:04:31 น. | อ่าน 186 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับประชาชน
เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 เวลา 14:58:22 น. | อ่าน 206 ครั้ง
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์โอทอป น้ำพุร้อนโป่งพระบาท สามารถมายื่นคำร้อง ประสงค์จำหน่ายสินค้า ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:30 น. | อ่าน 191 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:14 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การประหยัดน้ำ
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:13:28 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:51:00 น. | อ่าน 178 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 20/2565 \"เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:03:12 น. | อ่าน 169 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26:00 น. | อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:25:45 น. | อ่าน 146 ครั้ง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:11 น. | อ่าน 192 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:07:01 น. | อ่าน 205 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันเกี่ยวกับหมอกควันและไฟป่า
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:13:06 น. | อ่าน 143 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6 - 8 /2565
เมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 09:54:15 น. | อ่าน 228 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน
เมื่อ 16 เมษายน 2565 เวลา 15:00:25 น. | อ่าน 264 ครั้ง
รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 11 เมษายน 2565 เวลา 14:48:27 น. | อ่าน 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1384 (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 )
เมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 08:52:04 น. | อ่าน 230 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จ
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:34:02 น. | อ่าน 277 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 11:36:31 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. | อ่าน 416 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเเนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15:17:56 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฎิบัติตัวเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่มีหมอกควัน
เมื่อ 24 มีนาคม 2565 เวลา 12:43:01 น. | อ่าน 179 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:17:51 น. | อ่าน 263 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:16:01 น. | อ่าน 229 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:14:13 น. | อ่าน 204 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:12:18 น. | อ่าน 280 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:11:12 น. | อ่าน 190 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:10:08 น. | อ่าน 179 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:06:49 น. | อ่าน 178 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการติดตามประเมินผลตามผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:03:24 น. | อ่าน 168 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:02:01 น. | อ่าน 180 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันความเป็นอิสะหรือความเที่ยงธรรมจากบทบาทหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:04 น. | อ่าน 156 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11:56:23 น. | อ่าน 221 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14:22:41 น. | อ่าน 216 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10:30:41 น. | อ่าน 125 ครั้ง
เชิญชูเกียรติแก่บุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09:56:53 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:04:19 น. | อ่าน 188 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดย
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. | อ่าน 185 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา 14:41:10 น. | อ่าน 201 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 15:03:49 น. | อ่าน 210 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 14:50:42 น. | อ่าน 190 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:10:02 น. | อ่าน 314 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับคะแนนการประมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:26:04 น. | อ่าน 249 ครั้ง
อันตรายและความเสี่ยงจากภาชนะโฟมบรรจุอาหารต่อสุขภาพ
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:30:21 น. | อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:05:34 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:59 น. | อ่าน 241 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 31 มกราคม 2565 เวลา 12:51:57 น. | อ่าน 218 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
เมื่อ 27 มกราคม 2565 เวลา 11:01:21 น. | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:28:10 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด-19 ควรปฎิบัติตัวอย่างไร
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 09:54:03 น. | อ่าน 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 14:01:53 น. | อ่าน 233 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:51 น. | อ่าน 234 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:31:41 น. | อ่าน 231 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฎิบัติของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังเทศกาลปีใหม่
เมื่อ 06 มกราคม 2565 เวลา 14:07:36 น. | อ่าน 262 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49:16 น. | อ่าน 231 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:12:26 น. | อ่าน 273 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม JITASA.CARE
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:37:23 น. | อ่าน 261 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2564 เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อาจมีการรวมตัวรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดยาว ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11:21:36 น. | อ่าน 276 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 88/2564
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09:34:03 น. | อ่าน 289 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) และคำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:40:14 น. | อ่าน 250 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 87/2564
เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:30:25 น. | อ่าน 263 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00:36 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. | อ่าน 291 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:09:09 น. | อ่าน 363 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:08:33 น. | อ่าน 350 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00:35 น. | อ่าน 305 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53:07 น. | อ่าน 302 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:26:52 น. | อ่าน 292 ครั้ง
ประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43:06 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:07:20 น. | อ่าน 320 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:56:43 น. | อ่าน 364 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:42:03 น. | อ่าน 346 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทาง COVID Free Setting
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:54:22 น. | อ่าน 290 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ 4 มาตรการเปิดประเทศ V-U-C-A V
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:51:29 น. | อ่าน 326 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 82/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:35:14 น. | อ่าน 309 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 81/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:50:44 น. | อ่าน 295 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 1 (ภาคกลางวัน)
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16:11:31 น. | อ่าน 269 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12:57 น. | อ่าน 277 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2565
เมื่อ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:53:56 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:26 น. | อ่าน 313 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตได้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่วยในราชฮาณาจักร
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:43:26 น. | อ่าน 301 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16:03:44 น. | อ่าน 314 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 71
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:49:08 น. | อ่าน 310 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37:34 น. | อ่าน 362 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:36:08 น. | อ่าน 381 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศราชกิจจานุเบกษาของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:33:53 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. | อ่าน 316 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 13:20:14 น. | อ่าน 140 ครั้ง
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 16:14:27 น. | อ่าน 144 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00:43 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15:16:36 น. | อ่าน 365 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 70/2564
เมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 13:45:14 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 27 กันยายน 2564 เวลา 15:57:13 น. | อ่าน 315 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา 11:51:41 น. | อ่าน 294 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:51:08 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 341 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 321 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:46:12 น. | อ่าน 324 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:44:04 น. | อ่าน 355 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:41:40 น. | อ่าน 327 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 320 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:45:39 น. | อ่าน 383 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 66/2564,ที่67/2564,ที่68/2564
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:26:49 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 65
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:17:02 น. | อ่าน 451 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:13:54 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:03:23 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. ในด่านชุมชนของ อปท.
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:41:34 น. | อ่าน 309 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 368 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:06:11 น. | อ่าน 327 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564 และ ที่ 63/2564
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 14:19:04 น. | อ่าน 334 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 364 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การเปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:58:49 น. | อ่าน 495 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:50:55 น. | อ่าน 457 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:43:34 น. | อ่าน 383 ครั้ง
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:23:32 น. | อ่าน 2540 ครั้ง
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:15:05 น. | อ่าน 1878 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:58:58 น. | อ่าน 794 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:57:23 น. | อ่าน 405 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:15:30 น. | อ่าน 326 ครั้ง
ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:40:37 น. | อ่าน 342 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 363 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:57:30 น. | อ่าน 403 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 349 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:51:11 น. | อ่าน 356 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเล 1173- บ้านป่ายางมนฮ่องฮี อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:47:15 น. | อ่าน 714 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4044 แยกทางหลวงหมายเล 1207 - บ้านรวมมิตร อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:38:35 น. | อ่าน 447 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:19:14 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:14:03 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2564
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:13:19 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:30:34 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:20:35 น. | อ่าน 608 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 52/2564
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:17:30 น. | อ่าน 544 ครั้ง
ฉีควัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้ ** อย่าประมาทการ์ดตก** หลังฉีดวัคซีนแล้วต้องหมั่น #ล้างมือ #รักษาระยะห่าง #ใส่หน้ากาก
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13:43 น. | อ่าน 343 ครั้ง
เชิญชวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยคนไทยสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนโดยเร็ว ป้องกันการส่งต่อเชื้อและรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:51:20 น. | อ่าน 345 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:37 น. | อ่าน 331 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:25 น. | อ่าน 351 ครั้ง
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:15:01 น. | อ่าน 331 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ช้อมูลตลาดสดและตลาดนัด ถายในตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10:52:44 น. | อ่าน 159 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 482 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15:07:49 น. | อ่าน 358 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18:20:13 น. | อ่าน 604 ครั้ง
กินปิ้ง ย่าง เป็นประจำ เสี่ยง..มะเร็ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:03 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:32:42 น. | อ่าน 468 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:28:58 น. | อ่าน 504 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 357 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 397 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:03 น. | อ่าน 457 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:57:43 น. | อ่าน 404 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 391 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 404 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 371 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:32:17 น. | อ่าน 426 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) ครั้งที่5/2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:25:14 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:22:58 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:53:20 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:45:19 น. | อ่าน 415 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:43:57 น. | อ่าน 381 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 และ 26/2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:40:09 น. | อ่าน 377 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 313 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 522 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:37:33 น. | อ่าน 379 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:36:17 น. | อ่าน 378 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:34:31 น. | อ่าน 346 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:32:40 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้กู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่\"
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:25:23 น. | อ่าน 361 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:17:41 น. | อ่าน 350 ครั้ง
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:08:14 น. | อ่าน 446 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 367 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17-2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53 , 54 , 55
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:28:16 น. | อ่าน 360 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:25:52 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18-2564
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:23:17 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 16:07:50 น. | อ่าน 489 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 575 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 337 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 332 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 725 ครั้ง
กองช่าง ได้จัดทำแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 21:46:29 น. | อ่าน 882 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 404 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:37:13 น. | อ่าน 393 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:33:30 น. | อ่าน 386 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:29:47 น. | อ่าน 395 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 431 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:42 น. | อ่าน 697 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:36 น. | อ่าน 459 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:26 น. | อ่าน 955 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 376 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 429 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:22 น. | อ่าน 405 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:18 น. | อ่าน 461 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 348 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างคร่งครัด
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:22:50 น. | อ่าน 376 ครั้ง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:29:05 น. | อ่าน 371 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:38 น. | อ่าน 380 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 372 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:24:23 น. | อ่าน 338 ครั้ง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:08 น. | อ่าน 358 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 351 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:00:11 น. | อ่าน 853 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 339 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 350 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:31:12 น. | อ่าน 424 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:30:23 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 407 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:51 น. | อ่าน 397 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:04 น. | อ่าน 332 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 335 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรื
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:40 น. | อ่าน 342 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 362 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:41 น. | อ่าน 325 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:06 น. | อ่าน 391 ครั้ง
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:03 น. | อ่าน 421 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:58 น. | อ่าน 332 ครั้ง
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:06 น. | อ่าน 350 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:21 น. | อ่าน 340 ครั้ง
ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36:35 น. | อ่าน 366 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:35:22 น. | อ่าน 348 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:41 น. | อ่าน 427 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:49:40 น. | อ่าน 471 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:03 น. | อ่าน 319 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:25 น. | อ่าน 454 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:02:48 น. | อ่าน 478 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที 3
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:01 น. | อ่าน 548 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 370 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05:44 น. | อ่าน 393 ครั้ง
ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:38 น. | อ่าน 324 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:03 น. | อ่าน 1023 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:58:50 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 383 ครั้ง
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 11:05:21 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43:20 น. | อ่าน 361 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:44:00 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และกำจัดขยะให้ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:14 น. | อ่าน 273 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 735 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45:21 น. | อ่าน 359 ครั้ง
6 วิธีประหยัดไฟ ช่วงหน้าร้อน
เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา 09:04:57 น. | อ่าน 283 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:51 น. | อ่าน 376 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 442 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายในตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 13:07:39 น. | อ่าน 889 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายเทศบาลปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 12:46:54 น. | อ่าน 301 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความสะอาด พ.ศ.2535
เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:48:44 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 268 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:06 น. | อ่าน 397 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561
เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:07 น. | อ่าน 426 ครั้ง
ขอเชิญชาวตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2 *ฟรีไม่มีค่าสมัคร
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:29 น. | อ่าน 411 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:55:34 น. | อ่าน 586 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:53:52 น. | อ่าน 353 ครั้ง
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:24 น. | อ่าน 353 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล“เทศบาลตำบลบ้านดู่คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:29:20 น. | อ่าน 317 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น