เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สารจากนายก

เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 1223 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำแถลงนโยบาย

นายพัฒนพงษ์  โพธิ์เกตุ  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

 

               กระผมนายพัฒนพงษ์  โพธิ์เกตุ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่  ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตามอำนาจ  หน้าที่  ภารกิจ  ตามกฎหมาย  โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลบ้านดู่เป็นหลัก  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการพัฒนาและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นทั้ง  6  ด้าน

 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ด้านเศรษฐกิจและสังคม
 • ด้านการเมืองและการบริหาร
 • ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
 • ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ดังนั้นจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่  ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

 “โปร่งใส  ใส่ใจประชา  พัฒนาท้องถิ่น”

 

 โปร่งใส      หมายถึง  การกระทำใดๆที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้  คาดเดาได้และเข้าใจ            การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงไปตรงมา  การมีระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน  ความโปร่งใสจึงเน้นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง  รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 

ใส่ใจประชา  หมายถึง  การให้ความใส่ใจบริการ  ซ่อม  สร้างและพัฒนาชุมชน  อย่างเท่าเทียมตามนโยบาย  9  ข้อ ของกลุ่มพัฒนาตำบลบ้านดู่

 

พัฒนาท้องถิ่น    หมายถึง  การเสริมสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน  ไปในแนวทางที่ชุมชนต้องการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม        ของชุมชน  โดยให้ครอบคลุมโลกสร้างพื้นฐาน

 

นโยบายกลุ่มพัฒนาตำบลบ้านดู่ 

 • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญและเชื่อมโยงท้องถิ่นใกล้เคียง
 • ส่งเสริมสาธารณสุขและการกีฬา เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้สูงอายุโดยให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพความความเหมาะสม
 • ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ตามอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของชุมชน
 • พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข ตำบลบ้านดู่น่าอยู่
 • ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยึดหลักธรรมาภิบาลตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้ง  6  ด้าน  ข้าพเจ้าไว้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  และรัชกาลที่  10  เป็นแนวทางในการบริหารงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

แนวทางการบริหารการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ส่งเสริมการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรการขนส่งและเพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น  ที่สามารถเชื่อมโยงท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้  จึงมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงผิว       จราจรและขยายเส้นทางใหม่
  • พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค  อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย  จึงกำหนดนโยบายปรับปรุงและขยายเขตบริการระบบประปาให้ทั่วถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด  ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีน้ำใช้ด้านการเกษตรพอเพียง
  • ส่งเสริมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า  น้ำประปา  โดยทุกหมู่บ้านต้องมีไฟฟ้า  และน้ำประปาใช้ในการดำเนินชีวิต  สนับสนุนงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างตามที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • พัฒนาการจัดทำผังเมืองและงานควบคุมอาคารโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจกรรมของชุมชน เช่น  การเกษตรอินทรีย์           กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว  กลุ่มปลูกสับปะรด  และกลุ่มอาชีพพื้นบ้านโดยการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้  และเพิ่มศักยภาพของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้สูงอายุ  ได้รับสวัสดิการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้  ส่งเสริมอาชีพ  ตามความเหมาะสม
  • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ  โดยจะสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาดและปลอดภัย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อส่งเสริมชุมชนมีสถานที่พักผ่อนและเสริมรายได้ให้ชุมชน

 

“นำบ้านดู่สู่สังคมดี  มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง”

 

 1. ด้านการเมืองและการบริหาร
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด  หลักธรรมาภิบาล(Good Governance)  คือ  หลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อการอยู่ร่วมกันสังคมเกิดความสงบสุข  ซึ่งประกอบด้วย
   • หลักนิติธรรม
   • หลักคุณธรรม
   • หลักความโปร่งใส
   • หลักการมีส่วนร่วม
   • หลักความรับผิดชอบ
   • หลักความคุ้มค่า
  • ส่งเสริมและพัฒนาตำบลบ้านดู่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศของตำบลบ้านดู่ โดยจะสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร  และจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ
  • ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • การสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตามระเบียบกฎหมายกำหนด  เช่น
   • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ เอื้อต่อการทำงาน
   • กำหนดมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้มาตรฐานงานที่รับผิดชอบ
   • ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนางาน
   • กล่าวคำยกย่อง ชมเชยและให้ความดีความชอบผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน  ประชาชนและภาครัฐที่ได้รับผลประโยชน์
  • ส่งเสริมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน  ในการติดต่อขอรับบริการจากทศบาลตำบลบ้านดู่
 1. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาลตำบลบ้านดู่เป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ฉับไวและทันเหตุการณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทักษะพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขตปกครองเทศบาลตำบลบ้านดู่ 19  หมู่บ้านเป็นพื้นที่สีขาว  โดยสร้างเครือข่ายร่วมกันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ
  • ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา ความปลอดภัย          ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เช่น  อพปร.  ชรบ.  และจิตอาสา
  • สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยของประชาชน  โดยการติดตั้งวงจรปิดทุกหมู่บ้านตามความเหมาะสม
 2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งเด็กและเยาวชน  ให้ได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ความรู้ตามศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
  • รณรงค์และป้องกันการติดโรคติดต่อหรือโรคระบาด แก่ประชนอย่างทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
  • ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างสนามกีฬากลางของตำบลบ้านดู่  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน  โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • ส่งเสริมและการพัฒนาการควบคุม ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ำเสีย  และมลภาวะ
   • สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ขยะ  น้ำเสียและมลภาวะ
   • ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะ น้ำเสีย  และมลภาวะ  โดยมุ่งเน้นให้ประชนตำบลบ้านดู่มีวินัยและจิตอาสา  ประชาชน  สุขใจ
 1. ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ฟรี  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปได้ทำการค้นคว้าหาความรู้  ด้วยตนเองจากไอที  เพื่อเตรียมความพร้อมส่งเสริมคนบ้านดู่  สู่ยุคใหม่  ก้าวไกลทันเหตุการณ์  ทันโลก
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีตามอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความสามัคคี  มีความรู้สึกภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนและสร้างรายได้  ชุมชนเข้มแข็ง

 

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น