เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 1668 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา

1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบแหล่งน้ำ
1.4 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข็งขันด้านการค้าการลงทุน
1.5 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลบ้านดู่
2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวของตำบล
2.3 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.5 พัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน

 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา

3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำและบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างเป็นระบบ
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ แนวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและดำเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา

5.1 เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับฝ่ายการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
5.3 พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการประชาชนในองค์กร

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น