เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 1 พ.ศ.2561- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- รายงานผลโครงการ กลุ่มผู้สูงอายุ

- รายงานผลโครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการทำแคบหมูติดมัน ไร้มัน กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการทำพริกลาบ พริกแกง น้ำพริกปลาร้า กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการทำซุ้มและจัดดอกไม้แห้ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าแปรรูป กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการประดิษฐ์ของชำร่วย ฯ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการทำน้ำยาล้างจาน กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 ประจำปี 2562- โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย(ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและแปรรูป (ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ประจำปี 2563- โครงการอบรมเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563- โครงการประดิษฐ์ของขำร่วยสำหรับงานมงคล และอวมงคล กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2563- โครงการทำแคบหมูติดมันและไร้มัน กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ประจำปี 2563- โครงการอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินสาธารณะ และทำปลาแดดเดียวปลาแห้ง กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และแปรรูป(ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2563- โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า และอบรมการทำไม้กวาดซังมะพร้าว กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินสาธารณะ และแปรรูป (ปลาแห้งแดดเดียว) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 ประจำปี 2563- โครงการอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ดส้มเห็ดฝอย กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2563- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมู) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยต่อเนื่องในบ่อซีเมนต์ (แปรรูป) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 ประจำปี 2563- โครงการทำกล้วยฉาบ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน (แปรรูป) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 ประจำปี 2563- โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15 ประจำปี 2563- โครงการทำน้ำยาล้างจาน (ต่อเนื่อง) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลานิลและแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 17 ประจำปี 2563- โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และแปรรูป กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 ประจำปี 2563- โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ทำแคบหมูติดมันและไร้มัน) กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 19 ประจำปี 2563

- รายงานผลโครงการ กลุ่มสตรี

- รายงานผลโครงการทำซุ้มและจัดดอกไม้แห้ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการทำซุ้มและจัดดอกไม้แห้ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมจักรสานตะกร้า กลุ่มสตรี หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมทำหมูหวานเส้นฝอย หมูหวานแผ่น กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562- โครงการทำขนมคุกกี้กรอบและขนมเค้ก (ต่อเนื่อง) กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 ประจำปี 2563- โครงการอบรมทำหมูแดดเดียวและหมูฝอย กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 ประจำปี 2563- โครงการฝึกอบรมเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อหมูรมควัน หมูแดดเดียว กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563- โครงการจัดอบรมทำแคบหมูและแหนมหมู กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 ประจำปี 2563- โครงการอบรมทำขนมจีบและซาลาเปา กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 ประจำปี 2563- โครงการการฝึกอบรมส่งส่งอาชีพแก่สตรีการทำแคบหมู น้ำพริก แหนม กลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563- โครงการจัดอบรมทำพุ่มดอกไม้แห้ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7 ประจำปี 2563- โครงการทำหมูแดดเดียว (ต่อเนื่อง) กลุ่มสตรี หมู่ที่ 8 ประจำปี 2563- โครงการอบรมการทำขนมเทียนแก้ว กลุ่มสตรี หมู่ที่ 9 ประจำปี 2563- โครงการจัดทำซุ้มดอกไม้แห้ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 10 ประจำปี 2563- โครงการจัดทำพุ่มดอกไม้แห้งในงานอวมงคล กลุ่มสตรี หมู่ที่ 11 ประจำปี 2563- โครงการจักสานต่อเนื่อง สานหมวกด้วยไม้ไผ่ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 12 ประจำปี 2563 - โครงการหมูแดดเดียว กลุ่มสตรี หมู่ที่ 13 ประจำปี 2563- โครงการฝึกอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป หมูรมควัน หมูแดดเดียว กลุ่มสตรี หมู่ที่ 14 ประจำปี 2563- โครงการต่อเนื่องทำหมวกจัดสานด้วยไม้ไผ่+ฝาชีด้วยไม้ไผ่ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 15 ประจำปี 2563- โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้นผ้า และการเข้าช่อดอกไม้ กลุ่มสตรี หมู่ที่ 16 ประจำปี 2563- โครงการหมูแดดเดียวสมุนไพร กลุ่มสตรี หมู่ที่ 17 ประจำปี 2563- โครงการอบรมทำแคบหมู กลุ่มสตรี หมู่ที่ 18 ประจำปี 2563- โครงการอบรมเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อหมูทอดนมสด กลุ่มสตรี หมู่ที่ 19 ประจำปี 2563 - วันสตรีสากล ประจำปี 2563

- รายงานผลการดำเนินโครงการ กลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแล

- รายงานผลการดำเนินโครงการ กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดภูแล

- รายงานการฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์

- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มกราคม 2564- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 (1 ต.ค. พ.ศ.2564 - 31 มี.ค. พ.ศ.2565)- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มกราคม 2566- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566- รายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ประจำเดือน มีนาคม 2566
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น