เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ประมวลจริยธรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต้อต้านการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

- การดำเนินการ

- แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 และ รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน- ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2565

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น