เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2559- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ท./ก.อบต- แจ้งแก้ไขคำผิดและข้อเสนอแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป (บางฉบับ)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561- ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563- ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2563- ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษารักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาและการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2559- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559- ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 (การให้คุณให้โทษฯ)- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหนังสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล)- ประกาศ ก.ท.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 (การสรรหาและคัดเลือก)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานจ้าง))- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรและพนักงานเทศบาล)- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559 (การให้คุณให้โทษฯ)

- พจนานุกรม สมรรถนะหลัก (Competency)

- การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- ประเภทบริหารท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ

- นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- วิศวกรโยธา- สถาปนิก- นักผังเมือง- วิศวกรเครื่องกล- วิศวกรไฟฟ้า- วิศวกรสุขาภิบาล- นักจัดการงานช่าง- นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

- ประเภททั่วไป

- จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี- เจ้าพนักงานการคลัง- เจ้าพนักงานพัสดุ- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้- จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.สัตวบาล- จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.วิทยาศาสตร์- จพง.สาธารณสุขชุมชน- พยาบาลเทคนิค- จพง.เวชกรรมฟื้นฟู- จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- โภชนาการ- จพง.รังสีการแพทย์- จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข- สัตวแพทย์- นายช่างโยธา- นายช่างเขียนแบบ- นายช่างสำรวจ- นายช่างผังเมือง- นายช่างเครื่องกล- นายช่างไฟฟ้า- เจ้าพนักงานประปา- นายช่างศิลป์- นายช่างภาพ- จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)- จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

- รายงานผลการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- รายงานผลการดำเนินงานนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานผลการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 10- รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- รายงานผลสรุปการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น