เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่

- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2550- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2560- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น