เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

คู่มือประชาชน

- งานทะเบียนราษฎร์

- ๑. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย- ๒. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ- ๓. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน- ๔. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่ สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13- ๕. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง- ๖. การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง- ๗. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร- ๘. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ- ๙. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน- ๑๐. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย- ๑๑. การขอเลขที่บ้าน- ๑๒. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว- ๑๓. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑- ๑๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20- ๑๕. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล- ๑๖. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ- ๑๗. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวตายในต่างประเทศ- ๑๘. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง- ๑๙. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ เอกสารการทะเบียน- ๒๐. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน- ๒๑. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์- ๒๒. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง- ๒๓. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น- ๒๔. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด- ๒๕. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น- ๒๖. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร- ๒๗. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน- ๒๘. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ- ๒๙. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ- ๓๐. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น- ๓๑. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด- ๓๒. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น- ๓๓. การรับแจ้งการย้ายเข้า- ๓๔. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง- ๓๕. การรับแจ้งการย้ายออก- ๓๖. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า- ๓๗. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน- ๓๘. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง- ๓๙.คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎร

- ดาวโหลดเอกสารต่างๆ

- แบบฟร์อมขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้าง- แบบฟร์อมคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร- แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร- เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด- แบบฟร์อมลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01- แบบฟร์อมลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.02- เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ- เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี- แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ ศพส.01- แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ศพส.02)กรณีที่ไม่มีบัติสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในการเซ็นรับรองเท่านั้น- แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน- เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอเลขที่บ้าน และเลขที่บ้านชั่วคราว
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น