เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:22:07 น. เปิดอ่าน 360 ครั้ง กองคลัง

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายการโครงการ

วงเงินงบประมาณ

(บาท)

คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(เดือน-ปี)

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๕๔

รถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

 

๒,๖๓๓,๐๐๐.-บาท

 ๐๑/๒๕๖๕

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๔๙

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๓๙

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า  จำนวน ๑ คัน

 

๑,๒๓๐,๐๐๐.-บาท

 ๑๒/๒๕๖๔

 

P๖๔๑๑๐๐๓๑๒๒๙

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ

 

๘๔๒,๘๐๐.-บาท

๐๒/๒๕๖๕

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 16 หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่

โดย กองคลัง
เมื่อ 10/06/2567 | อ่าน 21 ครั้ง

โครงการวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่

โดย กองคลัง
เมื่อ 30/05/2567 | อ่าน 29 ครั้ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายหลักหมู่ที่ 20 บ้านสันปอแตงต่อจุดเดิม ปี 2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 30/05/2567 | อ่าน 30 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาโครงการวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่

โดย กองคลัง
เมื่อ 23/05/2567 | อ่าน 37 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล..หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุงต่อจากจุดเดิมเชื่อมบ้านหนองปึ๋ง

โดย กองคลัง
เมื่อ 15/05/2567 | อ่าน 19 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น