เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อ 03 มีนาคม 2566 เวลา 11:42:28 น. เปิดอ่าน 135 ครั้ง กองคลัง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน นั้น 

                   บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านดู่  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรายงานผลการจัดซื้อ      จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

โดย กองคลัง
เมื่อ 10/06/2567 | อ่าน 9 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

โดย กองคลัง
เมื่อ 02/05/2567 | อ่าน 49 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

โดย กองคลัง
เมื่อ 02/04/2567 | อ่าน 47 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

โดย กองคลัง
เมื่อ 02/04/2567 | อ่าน 77 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โดย กองคลัง
เมื่อ 07/03/2567 | อ่าน 62 ครั้ง
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น