เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ITA

- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี- ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม- คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562- คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2562- นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน- คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ- คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
- ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ- ข้อ O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ O13 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี- ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy- ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา- ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน- ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- ข้อ O33 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลำบลบ้านดู่- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุทรัพย์สินของราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2566
- ข้อ O35 รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น