เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ

- รายงานผลโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการตำบลนมแม่เพื่อพัฒนาการเด็ก ฯ ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการประชาชน ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการสื่อสารรณรงค์เรื่องเอดส์แก่เยาวชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตั้งถังดัดไขมันและบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ ฯ ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562- รายงานผลสรุปผลการประเมินศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประจำปี 2562- รายงานผลโครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562- รายงานผลพระราชดำริ ปี 2563 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.2- รายงานผลโครงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2562- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563- โครงการสร้างเสริมความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2563- โครงการ การตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563- โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

- โครงการอบรมการทำสมุนไพรพิมเสนน้ำโปร่งฟ้า ป้องกันหวัดลงปอด ของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 11- โครงการอบรมหมุ่บ้านวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 ของกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 19- โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด 19 ของกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 4- โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คณะกรรมการ หมุ่ 19- โครงการอบรมกินอยู่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ของกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 19 - โครงการการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธืในวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 16- โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สุงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านดู่ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการ การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก กลุ่มพัฒนาสตรี ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันโรคโดยวิธีบำบัดชีวิต พิชิตโรคร้ายด้วยมณีเวช ของกลุ่มพัฒนาสตรี ม.10 ประจำปี 2565- โครงการอบให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (โคโรน่า 2019 covid) ของกลุ่ม อสม. ม.8 ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการอบรมให้ความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่ม อสม. ม.17 ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและป้องกันมลพิษหมอกควัน ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565- โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและป้องกันมลพิษหมอกควัน คณะกรรมการหมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564

- โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกกัวซาและแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร กลุ่มพัฒนาสตรี ม.3- โครงการอบรมสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 1- โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ของกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11- โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9- โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564- โครงการ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564- กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564- โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564- โครงการ การอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำแผนสุขภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564- โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น