เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

- กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปี 2562

- โครงการกินอย่างไรให้ปลอดโรค (สปสช.) หมู่ที่ 17 ประจำปี 2562- โครงการกีฬาลีลาศออกกำลังกายในกลุ่ม (สปสช.) หมู่ที่ 16 ประจำปี 2562- โครงการป้องกันการเกิดมะเร็ง (สปสช.) หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562- โครงการพัฒนาทักษะสมอง EF (สปสช.) หมู่ที่ 10 ประจำปี 2562- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน (สปสช.) ประจำปี 2562- โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ (สปสช.) หมู่ที่ 10 ประจำปี 2562- โครงการระบบสุขภาพประชากรวัยทำงานและวัยสูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562- โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีในโรงเรียนบ้านดู่ (สปสช.) ประจำปี 2562- โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเบาหวาน (สปสช.) หมู่ที่ 15 ประจำปี 2562- โครงการอบรมดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนบ้านขัวแคร่ (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562- โครงการอบรมธรรมมะผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพ (สปสช.) หมู่ที่ 2 ประจำปี 2562- โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562- โครงการอบรมและสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ รร.ผู้สูงอายุ (สปสช.) ประจำปี 2562- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย ฯ รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท (สปสช.) ประจำปี 2562- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรค (สปสช.) หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรค (สปสช.) หมู่ที่ 5 ประจำปี 2562- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย (สปสช.) หมู่ที่ 19 ประจำปี 2562- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 9 ประจำปี 2562- โครงการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค (สปสช.) หมู่ที่ 13 ประจำปี 2562- โครงการแอโรบิค ลดพุง ลดโรค (สปสช.) หมู่ที่ 12 ประจำปี 2562

- กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปี 2563

- โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (สปสช) รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท ประจำปี 2563- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาด (สปสช) รพ.สต บ้านดู่ ประจำปี 2563- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและรักษาข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย (สปสช.) รพ.สต. บ้านดู่ ประจำปี 2563- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.) รพ.สต. บ้านโป่งพระบาท ประจำปี 2563- โครงการอบรมให้ความรู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน (สปสช.) ม.1 ประจำปี 2563- โครงการอบรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไข้เลือดออก อสม. ม.16 (สปสช.) ประจำปี 2563- โครงการเผชิญการระบาดของ Covid-19 ประธานอสม.ตำบลบ้านดู่ (สปสช) ประจำปี 2563- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำวงย้อนยุค บาสโลบ ลีลาศ) กลุ่มรักสุขภาพ บ้านดู่ ม.3 (สปสช.) ประจำปี 2563

- ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่

- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น