เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

เอกสารดาวน์โหลด/คู่มือ/แผ่นพับ

- คู่มือ/แผ่นพับ

- คู่มือการจัดการขยะ- โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม- คู่มือ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้สำหรับประชาชน- พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้สำหรับประชาชน- ถังดักไขมัน- เวลาในการซื้อขายเครืิ่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อห้าม!!- เอกสารในการขอเปิดร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่- รายการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข- เอกสารเปิดร้านขายของ สะสมอาหาร ในตำบลบ้านดู่ ต้องขออนุญาตฯทุกร้าน- การจัดการน้ำเสียชุมชน- การอนุรักษ์น้ำ- คำแนะนำ เรื่อง หมอกควัน- การดูแลสุขภาพเนื่องจากไฟป่า- คู่มือ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

- แบบฟอร์มต่างๆ

- คำร้องทั่วไป- คำขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ- คำขอรับ/คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด- คำขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร- คำขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร- คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร- คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร- คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ- คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
© 2024 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น